Regulamin

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usługi polegającej na udzieleniu porady prawnej z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – Internet, telefon.
 2. Usługa jest świadczona przez radcę prawnego Izabelę Odziemiec, wpisaną na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, pod nr WA-9788, prowadzącą 3 z Kancelarię Radcy Prawnego Izabeli Odziemiec, z siedzibą w Warszawie, ul. J.S.Bacha 10/817, NIP 9462356730, REGON 360725543 , zwaną dalej Usługodawcą.
 3. Usługa jest świadczona na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej Klientami, przy użyciu Internetu, programu Skype lub łącza telefonicznego na terytorium Polski.
 4. W ramach wymagań technicznych, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (email) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet lub telefonem komórkowym z polskim numerem i realizującym połączenia na terytorium Polski lub programem Skype.
 5. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa.
 6. Klient jest zobowiązany współdziałać z Usługodawcą zgodnie z należytą starannością. W szczególności poprzez formularz zgłoszeniowy lub mailowo jest zobowiązany podać informacje zgodnie ze najlepszym stanem wiedzy o sprawie – opisać zwięźle stan sprawy oraz przesłać posiadane dokumenty związane z przedstawioną tematyką i zadać pytanie dotyczące zakresu sprawy.
 7. W przypadku, gdy przedstawione przez Klienta informacje/ dokumenty będą niewystarczające do świadczenia usługi, ze strony Usługodawcy nastąpi kontakt – telefoniczny lub mailowy w celu uzyskania dodatkowych informacji/ dokumentów, niezwłocznie od otrzymania wiadomości od Klienta, nie później niż w terminie 24 h roboczych. Godzina robocza jest liczona od poniedziałku do piątku od godz. 9:00 do  godz. 17:00 za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy.
 8. Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego i załączników, Usługodawca dokona analizy sprawy i w terminie do 24 godzin roboczych, prześle wycenę usługi wraz z nr konta Usługodawcy, chyba że zachodzi przypadek wymieniony w ust. 7. Cena usługi są wyrażone  w polskich złotych i  są cenami brutto, to znaczy iż zawierają one podatek od towaru i usług ( VAT). W przypadku udzielenia pełnomocnictwa do dokonania czynności przez Usługodawcę, Klient zobowiązany jest ponieść opłatę skarbową zgodną z obowiązującymi stawkami na wskazany przez Usługodawcę nr rachunku bankowego odpowiedniego organu skarbowego.
 9. Wycena usługi zależy od rodzaju sprawy, stopnia jej skomplikowania i przewidywanego czasu pracy Usługodawcy.  Po otrzymaniu wyceny, w przypadku gdy Klient ją zaakceptuje – wysyłając maila ze zgodą,  Klient zobowiązany jest dokonać wpłaty na podany przez Usługodawcę rachunek bankowy.
 10. Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania zapłaty. Umowa trwa do momentu wykonania usługi, do tego czasu trwają zobowiązania Klienta wynikające z umowy, w tym zobowiązanie do współdziałania i przesłanie informacji zgodnie ze najlepszym stanem wiedzy.
 11. Usługa jest opracowana na indywidualne zamówienie Klienta. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na wykonanie usługi przez Usługodawcę i że po wykonaniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 12. Usługa zostanie wykonana w terminie do 2 dni roboczych od dnia zaksięgowania wypłaty w przypadku porady on-line. W przypadku porady telefonicznej, czatu on-line, rozmowy Skype – usługa zostanie wykonana w terminie uzgodnionym mailowo z klientem – nie późniejszym niż 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na konto. W sprawach skomplikowanych lub braku możliwości ustalenia terminu rozmowy, czatu on-line, rozmowy Skype – istnieje możliwość przedłużenia terminu wykonania usługi, o czym Klient zostanie niezwłocznie indywidualnie poinformowany mailowo.
 13. Termin do udzielenia odpowiedzi liczy się od momentu uzyskania przez Usługodawcę pełnych danych od Klienta, w przypadku gdy zachodzi konieczność uzupełnienia zagadnienia o istotne dane, dokumenty lub informacje, które uniemożliwiają udzielenie odpowiedzi.
 14. Usługodawca nie odpowiada za nienależyte wykonanie usługi, jeśli Klient nie dostarczył lub dostarczył niepełne informacji lub nieprawidłowo dostarczył informacje z przyczyn leżących po stronie Klienta.
 15. Usługodawca świadczy usługi zgodnie z Kodeksem Etyki Radcy Prawnego.
 16. Klient, który ma zastrzeżenia do wykonania usługi, ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania porady.
 17. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu reklamacji . Odpowiedź  sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail podany przez Klienta.
 18. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.
 19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw, w tym ustawy o prawach konsumenta.